Wat zijn de Global Goals?

Wat zijn de Global Goals?

En wat houden deze in?

Iedereen heeft vast wel eens van de Sustainable Development Goals gehoord. Maar wat houden deze Global Goals precies in en wat is de actuele voortgang van de uitvoering van deze mondiale doelen in Nederland? Op deze vragen en meer vind je hieronder een antwoord.

De achtergrond

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millennium Development Goals (MDG’s), deze liepen tot 2015. Het rapport van de Millennium Ontwikkelingsdoelen was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol. De MDG’s hebben er verder toch voor gezorgd dat het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt, steeg tot 90 procent. Daarnaast dat er bijna de helft minder kindersterfte is en dat er een einde kwam aan de opmars van malaria en TBC. Ook kregen 2,3 miljard mensen sinds 2000 toegang tot schoon drinkwater.

De Global Goals/Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een vervolg op de MDG’s en zijn nog veel ambitieuzer dan de acht doelen van 2000. In de loop der tijd zijn er namelijk nieuwe problemen ontstaan, die om een mondiale aanpak vragen. Denk aan de groeiende ongelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes, vrede en veiligheid en klimaatverandering. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen en alle mensen. Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen. De Global Goals hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. Ze gaan ook verder dan de Millennium Ontwikkelingsdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.

De Global Goals

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen en 169 targets, deze targets maken de doelen nog concreter. De doelen zijn tot stand gekomen gebaseerd op wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Hieronder zijn de 17 SDG’s opgesomd;

1. Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

2. Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding. Promoot daarnaast duurzame landbouw

3. Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

4.Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

5. Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

6. Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

7. Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

8. Eerlijk werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei. Met volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

10. Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

12. Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

13. Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

14. Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

15. Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug. Roep daarnaast het verlies aan biodiversiteit een halt toe

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De uitvoering van de Global Goals

Landen voeren de SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau. In 2016 besloten onder meer de Europese Unie en de VN over hun inzet op de uitvoering van de doelen. De VN maakte in juli 2016 afspraken over hoe de voortgang kan worden gevolgd (monitoring) en gemeten (indicatoren). Op basis daarvan werd en wordt de komende jaren gerapporteerd. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.

Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. Er zijn in Nederland talloze initiatieven en campagnes die op lokale of internationale schaal bijdragen aan het behalen van de Global Goals. Organisaties en individuen kunnen aan deze initiatieven bijdragen en participeren. De financiering om de SDG’s te realiseren, komt uit verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan belastinggelden van de landen zelf, handel en investeringen, ontwikkelingshulp en bijdragen van bedrijven en filantropie. Daarnaast wordt er gezorgd voor een eerlijke belastingheffing internationaal gezien.

De huidige status van de Global Goals in Nederland

Op basis van cijfers en rapporten van 2020, kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Voor wat betreft de trendmatige ontwikkeling tussen 2012 en 2019 laat Nederland bij meerdere SDG’s een overwegend positief beeld zien. Dit is het geval voor SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 6 (schoon water en sanitair), SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 8 (waardig werk en economische groei: economie en productiefactoren) en SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving).

Bij sommige SDG’s beweegt Nederland zich juist van het doel af; SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur: mobiliteit), SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen: wonen), SDG 15 (leven op het land) en SDG 16.2 (vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties). Qua leefomgeving (SDG 11) is het beeld gemengd. Deze SDG heeft zowel veel trends in de richting van het doel als veel trends die duiden op verwijdering van het doel.

Vergeleken met andere EU-landen blijft Nederland koploper bij SDG 1 (geen armoede), SDG 9.3 (industrie, innovatie en infrastructuur: kennis en innovatie), SDG 10.1 (ongelijkheid ver­minderen: sociale samenhang en ongelijkheid), SDG 16.2 (vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties) en SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken). Nederland blijft juist in de achterhoede bij SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 13 (klimaatactie) en SDG 15 (leven op het land).

Hieruit blijkt dat we als Nederland de goede kant op bewegen, maar dat er daadwerkelijk nog aandachts- en verbeterpunten zijn. Deze punten dienen geïmplementeerd te worden in (nationaal) beleid en projecten van toegevoegde waarde. Op deze manier stijgt de kans op het behalen van de SDG’s voor 2030 aanzienlijk. Dit heeft een positieve uitwerking op de samenleving en leefomgeving, wat overduidelijk blijkt uit de doelen en targets zelf.

Zie jij jezelf in dit vakgebied werken?